Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

ZASADY REKRUTACJI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

Regulamin rekrutacji kandydatów
 
do Liceum Sztuk Plastycznych
na rok szkolny 2021/2022
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2020 r. poz. 910)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686)

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.
 2. Szkoła nie bierze udziału w naborze elektronicznym.
 3. Terminy składania wniosków, postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego ustala dyrektor szkoły. Harmonogram do pobrania TUTAJ.
 4. Do wniosku (wniosek do pobrania TUTAJ) o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
 1. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 08.03.2021 r. do 10.06.2021 r. (uwzględniające, że kandydat nie jest uczulony na substancje chemiczne używane w pracach plastycznych, takie jak: terpentyna, werniks, media do farb olejnych i akrylowych, rozpuszczalniki), zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, UWAGA: W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ ZAŚWIADCZNIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DO 25.09.2021 r. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAŚWIADCZENIA RAZEM Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI, DO WIOSKU DOŁĄCZA SIĘ OŚWIADCZENIE O PRZYCZYNIE NIEDOTRZYMANIA TERMINU (oświadczenie do pobrania TUTAJ)
 3. 2 zdjęcia.
UWAGA: W OBECNEJ SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ W POSTACI SKANU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: rekrutacja.lsp.piotrkow@gmail.com lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia dokumentów).
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana odrębnym zarządzenie przez dyrektora szkoły.
 2. Nabór kandydatów do Liceum odbywa się w dwóch etapach:
 1. Etap I – egzamin wstępny,
 2. Etap II  - odbywa się w przypadku, gdy liczba kandydatów , którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia przewyższa liczbę miejsc, a część kandydatów uzyskała taką samą liczbę punktów na egzaminie wstępnym.
 1. Egzamin wstępny w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzany jest w części praktycznej z:
 1. rysunku – wykonanie ołówkiem pracy rysunkowej z obserwacji (temat: martwa natura),
 2. malarstwa – wykonanie farbami wodnymi pracy na zadany temat z wyobraźni,
 3. kompozycji przestrzennej – wykonanie z papieru pracy na zadany temat.
 (Więcej o przebiegu egzaminu TUTAJ)
 1. Podczas egzaminu praktycznego zwracana jest uwaga na:
 1. rysunek ołówkiem:
- umiejętność wnikliwej obserwacji natury, w tym proporcji i kierunków,
- kompozycję,
- różnicowanie kreski, ukazanie skali walorowej;
 1. temat z wyobraźni:
- wyobraźnię plastyczną,
- wrażliwość na kolor,
- kompozycję,
- kreatywne posługiwanie się warsztatem malarskim;
 1. kompozycja przestrzenna:
- wyobraźnię przestrzenną,
- bryłę i proporcje,
- sprawność manualną.
 1. Członkowie komisji rekrutacyjnej – nauczyciele przedmiotów artystycznych uzgadniają tematy poszczególnych części egzaminu wstępnego i składają je w zapieczętowanej kopercie najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu.
 2. W części praktycznej prace są kodowane. Członkowie komisji oceniający prace nie nadzorują przebiegu egzaminu oraz nie znają kodów przypisanych kandydatom.
 3. Ocenianie prac odbywa się w systemie punktowym. Każdy z trzech członków komisji dysponuje skalą od 0 do 5. Za każdą część egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów, łącznie za całość egzaminu maksymalnie 45 punktów.
 4. Prace kandydatów wykonane podczas egzaminu przechowywane są do 31 sierpnia 2021 r.
 5. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna spośród kandydatów, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą punktację ogólną.
 6. W II etapie rekrutacji uwzględnia się kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 w związku z art. 134 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 7. Na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej przyjmuje się maksymalnie 26 uczniów.
 8. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przewodniczący komisji umieszcza w budynku szkoły w miejscu ogólnie dostępnym oraz na stronie internetowej szkoły www.zsp6.piotrkow.pl w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 9. Lista, o której mowa w pkt 14, zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista opatrzona jest podpisem i datą upublicznienia przez przewodniczącego komisji.
 10. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Liceum, zostają przyjęci pod warunkiem dostarczenia do sekretariatu szkoły, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, oryginałów następujących dokumentów:
 1. świadectwa ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej,
 2. zaświadczenia o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty.
 1. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc przewodniczący komisji umieszcza w budynku szkoły w miejscu ogólnie dostępnym oraz na stronie internetowej szkoły www.zsp6.piotrkow.pl w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 2. Lista, o której mowa w pkt 20, zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista opatrzona jest podpisem i datą upublicznienia przez przewodniczącego komisji.
 3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 4. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą ilość punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Uzasadnienia sporządza się w ciągu 5 dni od wpłynięcia wniosku.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 8. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego LSP dysponuje nadal wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do 31 sierpnia 2021 r. Termin postępowania uzupełniającego podaje się do informacji publicznej na stronie internetowej szkoły oraz w BIP.
 10. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w formie i na zasadach egzaminu wstępnego.
 11. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w sytuacji epidemicznej zostaną określone na podstawie wytycznych MZ i GIS i podane do wiadomości nie później niż w dzień poprzedzający egzamin.
 12. Harmonogram rekrutacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji.
 13. Wzór wniosku o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji.
 14. Wzór oświadczenia o braku możliwości przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji.

 
 

Załączniki artykułu

Załącznik nr 1 HARMONOGRAM REKRUTACJI (docx) 0.01mb, (pobrań: 81)
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE (docx) 0.01mb, (pobrań: 61)