Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

ZASADY REKRUTACJI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Regulamin rekrutacji kandydatów
do Liceum Sztuk Plastycznychw ZSP nr 6 im. Królowej Jadwigi
w Piotrkowie Trybunalskim
na rok szkolny 2022/2023
Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686 ze zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych (dalej LSP) może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat. 
2. Do wniosku o przyjęcie do szkoły, wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego, należy dodatkowo dołączyć: 
a) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej, 
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie później niż 02.06.2022 r. (uwzględniające, że kandydat nie jest uczulony na substancje chemiczne używane w pracach plastycznych, takie jak: terpentyna, werniks, media do farb olejnych i akrylowych, rozpuszczalniki), zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe. 
3. Nabór kandydatów do LSP odbywa się w dwóch etapach: 
a) etap I – egzamin wstępny, 
b) etap II – odbywa się w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia przewyższa liczbę miejsc, a część kandydatów uzyskała taką samą liczbę punktów na egzaminie wstępnym. 
4. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 w związku z art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
5. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna spośród kandydatów, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą punktację ogólną. 
6. Egzamin wstępny obejmuje: 
a)  egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, w zakresie przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej.
7. W części praktycznej egzaminu kandydat wykonuje: 
a) rysunek z obserwacji – martwa natura, technika – ołówek, format A3, 
b) malarstwo – praca na zadany temat z wyobraźni, technika – farby wodne, format A3,  
c) kompozycję przestrzenną – forma narzucona, technika – papier i klej. 
8. Czas trwania każdej części egzaminu praktycznego wynosi 90 minut. 
9. Po każdym etapie egzaminu kandydatom przysługuje 30 minut przerwy. 
10. Wszystkie części egzaminu praktycznego odbywają się jednego dnia. 
11. W części ustnej egzaminu odbywa się rozmowa z kandydatem na temat jego zainteresowań różnymi dziedzinami sztuk plastycznych. Kandydat dodatkowo powinien wykazać się znajomością podstawowych zagadnień i pojęć plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz umiejętnością opisu i analizy przykładowego dzieła malarskiego. 
12. Czas trwania części ustnej egzaminu nie przekracza 15 minut. 
13. Komisja ocenia prace po zakończeniu wszystkich części egzaminu. 
14. Formy i tematy egzaminów wstępnych ustalanych przez komisję rekrutacyjną są objęte zasadą tajemnicy służbowej. 
15. Członkowie komisji rekrutacyjnej – nauczyciele przedmiotów artystycznych uzgadniają tematy poszczególnych części egzaminu wstępnego i składają je w zapieczętowanej kopercie najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu. 
16. W części praktycznej prace są kodowane. Członkowie komisji oceniający prace nie nadzorują przebiegu egzaminu oraz nie znają kodów przypisanych kandydatom. 
17. Ocenianie prac w części praktycznej odbywa się w systemie punktowym. Każdy z trzech członków komisji, nauczycieli przedmiotów artystycznych, dysponuje skalą od 0 do 5. Za każdą część egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów, łącznie za całość egzaminu maksymalnie 45 punktów. 
18. Egzamin ustny ocenia trzyosobowa komisja. Jej członkowie mogą przyznać kandydatowi od 0 do 15 punktów.
19. Na każdą część egzaminu kandydaci zgłaszają się z ważnym dokumentem tożsamości. 
20. Prace kandydatów wykonane podczas egzaminu przechowywane są do 31 sierpnia 2022r. 
21. Na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej przyjmuje się maksymalnie 26 uczniów. 
22. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie: 
a) list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia ostatniego egzaminu wstępnego, 
b) list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 25 lipca 2022 r. 
23. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LSP zostają przyjęci pod warunkiem dostarczenia do 22.07.2022 r. do sekretariatu szkoły oryginałów następujących dokumentów: 
a) świadectwa ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej, 
b) zaświadczenia o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty. 
24. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 
25. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą ilość punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
26. Uzasadnienia sporządza się w ciągu 3 dni od wpłynięcia wniosku. 
27.Rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
28. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 
29. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 
30. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego LSP dysponuje nadal wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do 31 sierpnia 2022 r. Termin postępowania uzupełniającego podaje się do informacji publicznej na stronie internetowej szkoły oraz w BIP. 
31. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w formie i na zasadach egzaminu wstępnego. 
 
 
 
 
 

Załączniki artykułu

Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (docx) 0.02mb, (pobrań: 119)
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE (docx) 0.01mb, (pobrań: 120)
HARMONOGRAM REKRUTACJI (1)(1) (docx) 0.01mb, (pobrań: 65)