Zasady zwalniania z WF

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. (§ 5 ust. 1 i ust. 2) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.843) przewiduje dwa rozwiązania zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego:

 

1.  Możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany.

2.  Możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji.  Zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego nie zwalnia z obecności na tych zajęciach.

W celu zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń składa do dyrektora  szkoły wniosek o zwolnienie z tych zajęć i dołącza do wniosku opinię lekarza. Wniosek należy złożyć niezwłocznie po wydaniu przez lekarza  opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach.
Co należy złożyć

TMU pięcioletni cykl kształcenia: opinia i wniosek
TMU czteroletni cykl kształcenia: opinia i wniosek
LSP: opinia i wniosek
(wzory do pobrania poniżej)

Załączniki artykułu

opinia lekarska (docx) 0.01mb, (pobrań: 389)
wniosek zwolnienie z wf (doc) 0.03mb, (pobrań: 440)
Opinia -TMU-cykl kształcenia (docx) 0.01mb, (pobrań: 143)
wniosek-zwolnienie-z-wf-TMU (doc) 0.02mb, (pobrań: 193)
wniosek-zwolnienie-z-wf-lsp.do-1631544126 (doc) 0.02mb, (pobrań: 59)
opinia-lekarska-lsp-1631544126 (docx) 0.01mb, (pobrań: 58)