Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 Im. Królowej Jadwigi W Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 Im. Królowej Jadwigi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 Im. Królowej Jadwigi W Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików .DOC, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 • część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.
 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Kuligowska.
 • E-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732 03 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 36
 • E-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732 03 25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla uczniów i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku i znajduje się na ścianie frontowej szkoły:
a) od ulicy krakowskie Przedmieście 36:
wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) drzwi otwierane i zamykane na elektromagnes. Do budynku prowadzą schody. Przejście do holu jest przez wiatrołap. Informacja główna znajduje się na dyżurce, która mieści się po prawej stronie w holu głównym. Kontrole na portierni pełnią pracownicy obsługi. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
B) budynek posiada 2 wejścia ewakuacyjne:
wejście nr 1 od ulicy Krakowskie Przedmieście 36 – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
wejście nr 2 od ulicy Śląskiej 6 – jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind
w budynku szkoły brak windy dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się dwie klatki schodowe prowadzące na 1 i 2 piętro. Toaleta znajdująca się na parterze budynku również nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku. Natomiast pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi (80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
a) w budynku brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń 
w budynku udziela pracownik obsługi portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Krakowskie Przedmieście 36 i sekretariat szkoły po numerem telefonu- 44 732 03 25.
B) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi pełniącego dyżur na portierni szkoły.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online - w budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.