Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

SPECJALIZACJE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Specjalność: Techniki graficzne

Specjalizacja: Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne to specjalizacja występująca wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. W trakcie edukacji z projektowania graficznego uczeń:

- planuje etapy pracy projektowej od szkiców koncepcyjnych do realizacji, w tym przygotowania projektu do druku;
- stosuje w pracy projektowej tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie;
- projektuje różnorodne formy graficzne np. znak graficzny, elementy identyfikacji wizualnej, plakat, formy wydawnicze;
- świadomie wykorzystuje środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego;
- profesjonalnie dokumentuje i archiwizuje prace;
- świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wyrazu artystycznego.

Specjalizacja: Publikacje multimedialne

Specjalizacja Publikacje multimedialne zawiera elementy projektowania graficznego i prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych w środkach przekazu. Specjalizacja realizowana jest z zastosowaniem nowoczesnych technik oraz technologii i polega na przygotowaniu wieloetapowych publikacji, takich jak np. strony internetowe. Działania w tym obszarze prowadzą do publikowania, upowszechniania i promowania własnych dokonań twórczych oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności.  W trakcie edukacji z Publikacji multimedialnych uczeń:

- stosuje różnorodne środki wyrazu plastycznego w zdefiniowanym środowisku medialnym;
- posługuje się narzędziami oprogramowania multimedialnego i graficznego 2D i 3D oraz przestrzeni wirtualnej;
- dobiera właściwe dla projektu narzędzia i metody pracy;
- planuje etapy pracy  - od projektu do realizacji;
- przygotowuje i optymalnie wykorzystuje materiały do publikacji;
- tworzy publikacje multimedialne, takie jak witryny internetowe i banery.
- poszukuje nowych, oryginalnych rozwiązań twórczych w zakresie publikacji multimedialnych.
 
Specjalność: Formy użytkowe – wzornictwo

Specjalizacja: Projektowanie ubioru

Projektowanie ubioru to specjalizacja, która określa działania plastyczne związane zarówno z kreowaniem form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnie i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. W trakcie kształcenia uczeń:

- wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin do projektowania i realizacji ubioru, zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem;
- stosuje w praktyce projektowej zasady rysunku żurnalowego i rysunku technicznego;
- wykorzystuje różnorodne materiały, techniki i technologie w realizacji ubioru, dobiera je i odpowiednio łączy w celu osiągnięcia założeń projektowych;
- komponuje ubiór, uwzględniając jego przeznaczenie, okoliczności, dla których powstaje, oraz cechy psychofizyczne potencjalnego użytkownika;
- posługuje się programami graficznymi i multimedialnymi w procesie projektowania, dokumentowania, prezentacji i promocji własnych dokonań twórczych;
- stosuje w pracy projektowej i realizacyjnej technologie tradycyjne oraz rozwiązania niekonwencjonalne;
- modeluje elementy i całościowe formy ubioru;
- inspiruje się otaczającą rzeczywistością i transponuje swoje wrażenia na środki wyrazu artystycznego, tworzy koncepcje projektowe z wyobraźni.                                                                   

Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach absolwent po zakończeniu edukacji z wybranej specjalizacji jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.