Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Projektowanie graficzne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

Projektowanie graficzne

01-12-2021
Specjalność: Techniki graficzne

Specjalizacja: Projektowanie graficzne
Projektowanie graficzne to specjalizacja występująca wcześniej pod nazwami: Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. W trakcie edukacji z projektowania graficznego uczeń:
- planuje etapy pracy projektowej od szkiców koncepcyjnych do realizacji, w tym przygotowania projektu do druku;
- stosuje w pracy projektowej tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie;
- projektuje różnorodne formy graficzne np. znak graficzny, elementy identyfikacji wizualnej, plakat, formy wydawnicze;
- świadomie wykorzystuje środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego;
- profesjonalnie dokumentuje i archiwizuje prace;
- świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wyrazu artystycznego.

Specjalizacja: Publikacje multimedialne
Specjalizacja Publikacje multimedialne zawiera elementy projektowania graficznego i prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych w środkach przekazu. Specjalizacja realizowana jest z zastosowaniem nowoczesnych technik oraz technologii i polega na przygotowaniu wieloetapowych publikacji, takich jak np. strony internetowe. Działania w tym obszarze prowadzą do publikowania, upowszechniania i promowania własnych dokonań twórczych oraz ponoszenia za nie odpowiedzialności.  W trakcie edukacji z Publikacji multimedialnych uczeń:
- stosuje różnorodne środki wyrazu plastycznego w zdefiniowanym środowisku medialnym;
- posługuje się narzędziami oprogramowania multimedialnego i graficznego 2D i 3D oraz przestrzeni wirtualnej;
- dobiera właściwe dla projektu narzędzia i metody pracy;
- planuje etapy pracy  - od projektu do realizacji;
- przygotowuje i optymalnie wykorzystuje materiały do publikacji;
- tworzy publikacje multimedialne, takie jak witryny internetowe i banery.
- poszukuje nowych, oryginalnych rozwiązań twórczych w zakresie publikacji multimedialnych.